2014-10-23

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA


 

 Vidi: Fotogalerije >>> 

IZVEŠTAJ SA KONSULTATIVNOG SASTANKA SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA  I ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU IZRADE NACIONALNE STRATEGIJE ZA STVARANJE PODSTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI 2014 /2018     

Sastanak je održan u Subotci , 3.10.2014. godine u Hotelu Galerija. Uvodnu reč je dao gradonačelnik grada Subotica Jene Maglai, a potom je direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnimdruštvom Vlade Republike Srbije, /Ivana Ćirković , upoznala prisutne sa ciljevima Strategije i istakla značaj konsultativnih sastanaka koji se održavaju u deset gradova širom Srbije. Šefica Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, Milena Banović je prezentovala proces izrade nacrta .

Strategije.

Gradonačelnik Subotice Jene Maglai je, otvarajući ovaj konsultativni  sastanak, rekao da su mnoga civilna udruženja i organizacije tako koncipirani i organizovani da u velikoj meri mogu da pomognu razvoju lokalne sredine ako za to postoji otvorenost i volja za izgradnjom partnerskog odnosa od strane rukovodioca na nivou lokalnih samouprava. Cilj donošenja Nacionalne strategije je uspostavljanje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, a što uključuje sveukupno unapređenje regulatornog, institucionalnog i finansijskog okvira, unapređenje saradnje između državnih organa i udruženja građana i drugih organizacija civilnog društva i njihovo uključivanje u procese kreiranja i donošenja javnih politika.

Predstavnik Fondacije Mesečina se aktivno uključio u radni deo sastanka koji se odnosio na Finansijsku održivost organizacija civilnog društva, sa ciljem da se uspostave mehanizmi za finansiranje civilnih organizacija koje treba razgraničiti od sportskih, verskih i političkih organizacija koje se takođe ubrajaju u civilne organizacije . Takođe je naglašeno da treba izraditi okvirni plan finansijskih potreba civilnih organizacija i na osnovu njega raspisivati konkurse za dodelu sredstava prema unapred utrvrđenim pravilima , vrednovanju projekata i transparentnim prikazom rezultata konkursa. Zaključeno je da ovakav Pravilnik postoji , ali se ne primenjuje u svim lokalnim moupravama. Iskazana je potreba za prisustvo predstavnika civilnih organizacija u kreiranju plana i podeli finansijskih sredstava. U okviru ove radne grupe dato je mnogo konkretnih i kvalitetnih predloga koji su evidentirani i biće prezentovani i uzeti u obzir prilikom izrade Akcionog plana. Drugi deo radnog sastanka se ticao volonterskog rada i socijalnog preduzetništva. Zaključak radne grupe je bio da treba da se izmeni Zakon o volontiranju, kako bi volontiranje bilo prihavćeno i vrednovano kao poželjno društveno ponašanje pojedinaca i grupa koje se bave volonterskim radom u interesu pružanja potrebne pomoći građanima. To bi se moglo ostvariti određenim mehanizmima koji bi podrazumevali  vrednovanje volonterskog staža pri zapošljavanju i kao moralnu i kao iskustvenu vrednost ili na neki drugi način. U vezi sa socijalnim preduzetništvom zaključak je bio da ne postoji nikakva zakonska regulativa koja bi definisala i uspostavila mehanizme razvoja socijalnog preduzetništva u našoj zemlji. Učesnici radne grupe su prepoznali mogućnosti za realizaciju ovog vida ekonomije , ali država ne stimuliše, niti pomaže inicijatore, ni u vidu finansijskih, ni u vidu tehničkih resursa. Dok se socijalno preduzetništvo u Srbiji prepoznaje samo u vidu dobro realizovanih pojedinačnih projekata , pravog napretka u ovoj oblasti neće biti. Kada se završe svi konsultativni sastanci objaviće se zaključci sa svih radnih grupai biće dostupni na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

U Subotici, 12.10.2014.

Izveštaj podneo:

Vesna Dulić

Izvršni direktor

Fondacije Mesečina

Proces izrade Strategije podržan je u okviru EU IPA projekta „EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom“, dok će planirani konsultativni sastanci, kao deo velikog participativnog procesa na lokalu, biti realizovani u okviru projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)  u Republici Srbiji.