2013

IZVEŠTAJ SA KONSULTATIVNOG SASTANKA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ZA RAZVOJ FILANTROPIJE I PODSTICANJE DAVA


 Vidi: Fotogalerije >>>  

Konsultativni sastanak za unapređenje uslova za razvoj filantropije i podsticanje razvoja, u organizaciji Trag fondacije , održan je 27.11.2013. u Beogradu. Ovom sastanku je prisustvovalo dva predstavnika Fondacije “Mesečina” , članovi Upravnog odbora Fondacije, Galac Franjo i Vesna Dulić.

Program rada na ovom sastanku je u prvom delu obuhvatao izlaganja Dragana Golubovića , konsultanta Trag fondacije i Vladimira Radojičića , menadžera programa javnih politika Trag fondacije, o pregledu postojećih poreskih olakšica za davanje za opšte dobro u Srbiji, kao i o budućim koracima za unapređenje pravnog okvira. Akcenat ovog izlaganja je bio na  stvaranju mogućnosti da se donatorima koji zastupaju korporativnu filantropiju Zakonom o porezu na dobit daju olakšice u visini od 5% u vidu umanjenja ukupnog bruto prihoda preduzeća , koje bi davali za opšte dobro, to jest kao donacije javnim ustanovama, civilnim organizacijama, nevladinim organizacijama, udruženjima građana… Tako bi preduzeća, banke  i ostali koji se odluče da doniraju sredstva ovim organizacijama ostvarili umanjenje osnovice za oporezivanje u visini iznosa koji doniraju za opšte dobro , a najviše do 5%.

Ova inicijativa je bila pozdravljena , a važno je napomenuti da su slični sastanci poput ovoga organizovani i  sa predstavnicima firmi, preduzeća, banaka i ostalih potencijalnih donatora našeg društva, kako bi ih upoznali sa mogućim izmenama Zakona.

U drugom delu ovog sastanka, u vidu grupnog rada, radilo se na definisanju standarda za prikupljanje sredstava od organizacija civilnog društva sa ciljem da se razmotre sledeće teme:

1.         Transparentnost, otvorenost i odgovornost

2.         Finansijska odgovornost

3.         Standardi odnosa organizacija civilnog društva i donatora

4.         Primena standarda prikupljanja sredstava.

Svi prisutni su aktivno i sa velikim interesovanjem učestvovali u radu i davali svoje sugestije . Važno je istaći da su svi  pozdravili ovu inicijativu za utvrđivanjem standarda za prikupljanje sredstava, jer bi se na ovaj način mogli zaštiti donatori, ali i organizacije civilnog društva u smislu da se definišu uslovi davanja donacija , kao i njihova  namena i način trošenja istih.

Smatramo da  su predstavnici Fondacije “Mesečina “ svojim radom na ovom sastanku doprineli definisanju standarda i da se Fondacija “Mesečina” pojavljuje kao ozbiljna organizacija civilnog društva koja prati novine u radu i u zakonodavstvu, koje su značajne za njen opstanak. 

Vesna Dulić, član upravnog odbora